Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El Govern aprova la "Guia per a ...
 
Divendres, 14 de setembre de 2018

El Govern aprova la "Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics"

La incorporació de la perspectiva de gènere en la contractació pública consisteix en tenir en compte, mitjançant diagnòstics de gènere, els possibles desequilibris existents entre les dones i els homes, i incorporar clàusules per erradicar-los i evitar la generació de noves desigualtats.


El Govern ha aprovat la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics per promoure la integració de la perspectiva de gènere en la contractació pública i facilitar als òrgans de contractació les pautes per fer-ho.

La incorporació de la perspectiva de gènere en la contractació pública consisteix en tenir en compte, mitjançant diagnòstics de gènere, els possibles desequilibris existents entre les dones i els homes, i incorporar clàusules per erradicar-los i evitar la generació de noves desigualtats. Una contractació aparentment amb resultat neutral per a les persones pot desencadenar efectes diversos sobre les dones i els homes, raó per la qual cal incloure la perspectiva de gènere i determinar les clàusules d’igualtat i en quin moment de la contractació es poden incloure.

La Guia contribueix a:

- Erradicar possibles discriminacions o desigualtats per raó de sexe.
- Impulsar una major i millor ocupació laboral de les dones, sobretot aquelles que tenen dificultats d’inserció laboral.
- Facilitar la conciliació entre la vida familiar, personal i professional de dones i homes, i promoure la distribució corresponsable d’aquests espais.
- Promoure la responsabilitat empresarial en matèria d’igualtat; entorns laborals lliures de violències masclistes i accions positives en aquelles empreses amb plantilles masculinitzades.

Aquesta nova eina que impulsa la igualtat efectiva des de l’Administració facilita exemples de clàusules d’igualtat de gènere en les diferents fases del procés de contractació: en la definició de l’objecte del contracte, en la fase de selecció de les empreses licitadores, en els criteris d’adjudicació, en els criteris de desempat, en la fase d’execució, en la subcontractació i en el control del compliment de les clàusules de perspectiva de gènere.

Aquest document s’adreça als poders adjudicadors de Catalunya i ha estat elaborat per la Direcció General de Contractació Pública i l’Institut Català de les Dones, amb la col·laboració de l’Administració local i els agents econòmics i socials.