Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El poble gitano a Catalunya
 

El poble gitano a Catalunya

El poble gitano a Catalunya
Enguany se celebren els 600 anys de l'arribada del poble gitano a Catalunya. Aquesta commemoració amb el lema “600 anys del Poble Gitano a Catalunya. Un poble dins un país”, aplega diverses actuacions que promouen la cultura gitana com a part de la història i cultura catalanes i fan difusió dels seus valors i de la seva contribució al país al llarg d’aquests 600 anys.

Amb motiu d’aquesta efemèride us presentem el dossier temàtic següent que reuneix monografies, articles de revista i recursos d’interès que aporten informació diversa sobre el poble gitano i que completa i actualitza un dossier DIXIT anterior:

Poble gitano (2013)

Tots els documents referenciats estan disponibles per a consulta i préstec als centres DIXIT.

Data de publicació: 04/07/2016
Elaborat per: DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials


Monografies

Bases per a un plantejament global del reallotjament de població barraquista gitana. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, 2015. 1 recurs electrònic (79 p.). (Eines; 18) 
Estudi que fa una anàlisi de la situació del barraquisme a Catalunya i presenta experiències de reallotjament de població gitana a l’Estat espanyol i Europa alhora que fa una proposta metodològica per encarar amb èxit processos de reallotjament de la població barraquista gitana a Catalunya.
Consulta en línia

Comisión Europea. Medidas efectivas de inclusión de la población gitana en la UE: políticas y modelos de planteamientos. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012. 77 p.
Descriu les situacions d’exclusió que pateixen els  gitanos que viuen a la Unió Europea d’acord amb el context geogràfic, econòmic i social de cada país. Exposa quins són i com adaptar els principis comuns, les accions prioritàries i les estratègies a seguir en funció de les situacions d’exclusió i proposa alternatives polítiques en el marc de la Unió Europea actual, tant en matèria d’instruments legals com polítics i financers.
Consulta en línia

Discriminación y comunidad gitana: informe anual FSG 2014. Madrid: Fundación Secretariado Gitano, 2015. 126 p. (Cuadernos técnicos; 115)
L’ objectiu d’aquesta publicació anual és, mitjançant la presentació de fets i casos contrastats, la sensibilització de la societat respecte a l’existència quotidiana de discriminació ètnica que viu la comunitat gitana a Espanya. També recull accions positives en la lluita contra aquesta discriminació.
Consulta en línia


¿Cómo utilizar los fondos estructurales y de inversión europeos para la inclusión de la población gitana?: guía para autoridades locales. Madrid: Fundación Secretariado Gitano, 2014. 79 p.
L’objectiu de la guia és proporcionar orientacions i suggeriments pràctics sobre l’ús dels Fons Estructurals i d’Inversió para la inclusió de la població gitana a nivell local per tal que aquests fons arribin als seus beneficiaris directes mitjançant l’aplicació de mesures en educació, atenció sanitària, habitatge, ocupació, etc.
Consulta en línia

European Union Agency for Fundamental Rights. Poverty and employment: the situation of Roma in 11 EU member states. Roma survey - data in focus. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2014. 1 recurs electrònic (48 p.)
Estudi de la situació dels romanís a onze països de la Unió Europea que posa en evidència la pobresa i la manca de treball que pateixen i que requereix la millora de la legislació contra la discriminació, la coordinació de polítiques, l'establiment d'objectius comuns d'integració i l'assignació de fons, alhora que cal involucrar les comunitats gitanes en l’assoliment d’aquests objectius.
Consulta en línia

Pla integral del poble gitano de Catalunya 2014-2016. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, 2014. 1 recurs electrònic (52 p.)
Tercer pla integral que es vertebra en quatre elements principals: la implicació de la població gitana en tot el procés; la contextualització en el marc europeu, estatal i català de les polítiques públiques adreçades al poble gitano; la col·laboració i el diàleg permanent amb les autoritats locals; la consonància amb els resultats de les recerques de major impacte, que estan contribuint a la millora de la situació del poble gitano.
Consulta en línia

Projecte promoció escolar del poble gitano a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya,Departament d’Ensenyament [2015?]. 1 recurs electrònic (28 p.)
Té els objectius següents: aconseguir l’escolarització plena de l’alumnat gitano a Catalunya a les diferents etapes del sistema educatiu mitjançant la prevenció, la diagnosi i l’actuació precoç contra l’absentisme i el fracàs escolar; contribuir a l’èxit escolar i a la promoció sociolaboral de l’alumnat gitano; potenciar la visibilització i els valors de la cultura gitana dins el currículum escolar i la vida del centre educatiu.
Consulta en línia

Sáez, Javier; Giménez, Sara. Guía práctica para los servicios policiales para prevenir la discriminación contra la comunidad gitana. Madrid: Fundación Secretariado Gitano, 2014. 1 recurs electrònic (44 p.)
Aquesta guia és el fruit dels grups de treball del projecte dut a terme a Portugal, Espanya, Romania i Itàlia. Té dos objectius principals: sensibilitzar la policia sobre el seu paper en la lluita contra la discriminació que pateix la comunitat gitana i proporcionar un conjunt de recursos, bones pràctiques i informació útil per a la millora de les actuacions policials envers aquest col·lectiu.
Consulta en línia

Salud, prevención de adicciones y juventud gitana: manual para trabajar la prevención con adolescentes y familias. Madrid: Fundación Secretariado Gitano, 2015. 1 recurs electrònic (462 p.)
Manual pràctic compost per dinàmiques estructurades segons diversos itineraris de treball que ofereixen les eines i les tècniques necessàries per treballar la prevenció de les addiccions principals (alcohol, tabac i cànnabis) amb els/les preadolescents, adolescents i les seves famílies. També presenta activitats de formació en valors, hàbits saludables, actituds y habilitats personals i/o socials.
Consulta en línia

Articles

Ajuntament de Barcelona.”Informe sobre l'Estratègia Local amb el Poble Gitano de Barcelona: diagnosi i línies d'actuació (I i II)”. A: O Tchatchipen, núms. 92 i 93 (2015)

“El alumnado gitano en Secundaria: un estudi comparado (resumen ejecutivo)”. A: Gitanos: pensamiento y cultura. Núm. 66-67 (2013), p. 44-62

Álvarez Layna, José Ramón. “La Segona Guerra Mundial i els genocidis perpetrats contra els gitanos a Europa (I i II)”. A: O Tchatchipen, núms. 90 i 91 (2015)

Bereményi, Bálint-Ábel; Mirga, Anna.  “Reconèixer, participar, donar poder?: dilemes i lliçons del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya”. A: O Tchatchipen, núm. 83 (2013), p. 4-13

Generalitat de Catalunya. “Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 2014-2016”. A: O Tchatchipen, núm. 90 (2015), p. 4-22

Gómez Alfaro, Antonio. “Els gitanos a Catalunya al segle XVIII”.  A: O Tchatchipen, núm. 84 (oct./des. 2013), p. 4-13

Hancock, Ian. “Idiomes gitanos : gitanos, gadyé, idiomes i etiquetes”. A:  O Tchatchipen, núm. 82 (abril-juny 2013), p. 32-38

Ibáñez de la Cruz, Gabriela; Rosell Nebreda, Omar. “’Grupo Kalé’: experiencia de trabajo social grupal con ciudadanos de etnia gitana del distrito de San Blas-Canillejas, perceptores de la renta mínima de inserción”. A:  Trabajo social hoy, núm. 70 (3er cuatr. 2013), p. 109-120
Consulta en línia

Macías, F.; Redondo, G. “Pueblo gitano, género y educación” A: RISE, Revista Internacional de Sociología de la Educación, vol. 1, núm. 1, 2012, p.71-92
Consulta en línia

Massaguer Comes, Marina. “L'ús i el rol del català a la comunitat gitana del nucli antic de Tarragona: pràctiques i actituds lingüístiques d'un grup d'adolescents”. A: Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 24 (2014), p. 409-428
Consulta en línia

“La reducción del prejuicio hacia la población gitana en la vida real: efectos de la visita a la exposición ‘Vidas Gitanas (Lungo DRom)’”. A:  Intervención psicosocial, vol. 23, núm. 1 (2014), p. 11-16

Sánchez Medina, Alberto. “Els gitanos de Lita Cabellut”. A: O Tchatchipen, núm. 93 (gener-març 2016), p. 48-55

“La situació dels gitanos a onze països de la Unió Europea (I i II)”. A: O Tchatchipen, núms. 84 i 85 (2013-2014)

DIXIT TV

Fernández, Juana. Conferència "Dona gitana i participació: una eina necessària per al canvi": Barcelona, 30 de maig de 2012. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2012. 1 fitxer de videostreamming (ca. 73 min)
Juana Fernández, membre de l’associació Rromane Glausura (Veus Gitanes) va oferir una visió general del paper que tenen actualment moltes dones gitanes fora del seu entorn més pròxim, que participen activament en l’educació, la política i el món laboral.
Consulta en línia

 

Recursos

Museu virtal del poble gitano a Catalunya
Aquest projecte dedicat a la cultura gitana  és el resultat del treball conjunt de l’administració, associacions gitanes, persones expertes i la Universitat Oberta de Catalunya. Està gestionat per Rromane Siklǒvne, una associació d’estudiants gitanos de Barcelona que aplega informació i recursos sobre actualitat, història, art, llengua, entrevistes i exposicions artístiques de la cultura gitana, el blog d’opinió gitana El desván del museo, etc. Recentment ha estat premiat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya pel reportatge Gitanos en present.

Poble gitano. Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
Lloc web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que aplega informació i recursos sobre el poble gitano i sobre la Commemoració dels 600 anys de la seva arribada a Catalunya. Enguany el govern català ha aprovat la creació del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social que té com a objectius prioritaris impulsar la renovació del Pla integral del poble gitano de Catalunya; consolidar el reconeixement i la participació institucional dels gitanos i les gitanes, i planificar noves metodologies i circuits de treball més eficients i innovadors, per tal de millorar-ne l'impacte social.

Normativa

Acord GOV/111/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el Pla integral del poble gitano de Catalunya 2014-2016
Consulta en línia

Acord GOV/77/2016, de 7 de juny, pel qual es crea el Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social
Consulta en línia

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 9 de diciembre de 2013 relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (2013/C 378/01)
Consulta en línia

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní (2010/2276(INI))
Consulta en línia


Data d'actualització: 04.07.2016